Verksamhetsberättelse 2012 för Hökälla –grönt arbete och rehab med historisk tillbakablick.

 

Bakgrund
Grönt arbete har funnits som arbetsmarknadspolitisk åtgärd under årtionden i Sverige. I Göteborgs stad är åtgärden mest företrädd i form av så kallade OSA – anställningar (Offentligt Skyddad Anställning). Huvuddelen av de anställda på Park- och Naturförvaltningen har denna typ av anställning. Grön rehabilitering, som metod att läka långtidssjukskrivna, har framgångsrikt prövats i många länder. Till Sverige introducerades metoden i Alnarp på 1980-talet. Idag är grön rehabilitering spridd över hela landet. En amerikansk forskningsstudie påvisar: ”Att vi människor känner oss särskilt hemma i naturavsnitt som liknar de vi en gång i urtiden levde i, exempelvis hagmarker och ljusa, öppna lövängar, närheten till vatten. Omedvetet slappnar kroppen av i denna typ av miljö.” I Hökälla våtmarkspark finns denna rofyllda ”urtidsmiljö.”2000-2007 inventerades Hökälla våtmarkspark av undertecknad och ornitologen Mats Raneström. Denna inventering, med tyngdpunkt på fågellivet, resulterade i boken ”Fåglar vid Kvillen och Hökälla”, utgiven av Tre Böckers förlag september 2007. Ett resultat av inventeringen visade att Hökälla med närmaste omgivningar är Göteborgsregionens häckfågelartrikaste område. Våtmarksparkens biologiska mångfald är en konsekvens av ett lyckosamt restaureringsarbete, slutfört våren 2000. Inom ramen för Kvillebäcksprojektet och dess uppdragsgivare DELTA-samverkan på Hisingen, färdigställdes en våtmarkspark, som idag kan rankas som ett av Göteborgs finaste natur- och friluftsområden.

 

Idén
Under hösten 2006 presenterade undertecknad en idé om att starta grön rehabilitering i Hökälla. Oktober 2006 fördes samtal med dåvarande direktorn för Stadsmissionen, Britta Broman, att starta en rehabverksamhet i stiftelsens regi. Efter ytterligare överläggningar med olika företrädare för Stadsmissionen framkom att stiftelsen ansåg sig redan ha ett tillräckligt omfattande arbete inom området rehab och skyddat arbete.I december samma år presenterades idén för kyrkorådet i dåvarande Bäckebols församling, i form av en skrivelse ”En projektidé för Hökälla naturområde våren 2007 – våren 2009” (se bifogat dokument). Skrivelsen undertecknades av John Thulin och dåvarande ordföranden i Bäckebols kyrkoråd Bengt Wahman. Projektidén antogs av kyrkorådet 31 januari 2007 och godkändes av Kyrkonämnden våren 2007.

 

Genomförandet
Första maj 2007 anställdes Åsa Wahman på en projektanställning såsom verksamhetshandledare på 50%. Under den första tiden etablerade Åsa flera betydelsefulla och för projektet avgörande kontakter med företrädare för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. I juli fick Projekt Hökälla tillgång till en verksamhetslokal i Lillhagsparken. De första månaderna bestod rehabgruppen av 5-6 personer, som i början fick ägna en hel del tid åt renovering av lokalen.Första september samma år anställdes undertecknad såsom verksamhetsansvarig på heltid.Naturvårdsarbetet satte igång på allvar hösten 2007. Genom dåvarande markförvaltaren på Fastighetskontoret Björn Andreasson fick Projekt Hökälla möjlighet att bedriva natur- och landskapsvård i Hökälla våtmarkspark (63 hektar). Alltsedan hösten 2007 har naturvårdsarbetet varit en viktig sysselsättning både inom ramen för grönt arbete som för grön rehabilitering.

 

Projekttiden 2007-2009
Under två år finansierades Projekt Hökälla med medel från det överskott som Bäckebols församling hade genererat under ett antal år. Totalt 1,7 miljoner. Under projekttiden erbjöd Projekt Hökälla kostnadsfria rehabplatser, framför allt till personer med långtidssjukskrivning. Ett samarbete inleddes med socialkontoret i Backa gällande platser för personer med försörjningsstöd. En socialsekreterare tjänstgjorde tillsammans med Åsa och undertecknad under ett års tid. 5-6 personer med försörjningsstöd var i genomsnitt inskrivna i Projekt Hökälla, och tillsammans med övriga 10-15 deltagare, främst personer med diagnos utmattning och utbrändhet, utgjorde de deltagargruppen under projekttiden.

Arbetet för deltagarna bestod i naturvård, trädgård och hantverk. Uppgifterna har så småningom blivit fler, men fortfarande dominerar de nämnda tre.

I slutet av projekttiden ansökte Åsa och undertecknad tillsammans med vår tidigare samarbetspartner Stall Adam (en stor hästgård vid Skändla) om pengar från EU:s socialfond, för att kunna fortsätta med verksamheten i Hökälla när projekttiden var slut. Vi fick tyvärr avslag både vid första och vid andra ansökningstillfället.

Samma dag som vi fick avslag för andra gången öppnades plötsligt en ny väg till fortsatt finansiering (maj 2009). Alliansregeringen hade precis tagit beslut om ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program: Jobb- och utvecklingsgarantin. Detta program är uppdelat i tre faser och där sista fasen, Fas 3 (numera kallad Sysselsättningsfasen), erbjöd 225 kronor/person/arbetsdag för anordnare som tar emot långtidsarbetslösa.

Projekt Hökälla skrev ett avtal med Arbetsförmedlingen Hisingen gällande 25 personer i Fas 3. Detta avtal har gällt sedan maj 2009. Projekttiden avslutades med att vi blev så kallade anordnare. Efter några månader hade vi fyllt kvoten med Fas 3-deltagare och kunde nu stå på helt egna ben genom extern finansiering, de statliga anordnarbidragen. Projekt Hökälla var den första anordnaren som fick en deltagare inskriven i Fas 3 – programmet i Göteborgs kommun.

 

2010 – 2011
Under 2010 var deltagarantalet kontinuerligt över 20. Vid sidan om Fas 3 – deltagare hade vi också några personer som var inskrivna i Arbetsförmedlingens så kallade samverkansprogram, vilket innebär att långtidssjukskrivna erbjuds möjligheten att pröva sin arbetsförmåga och successivt öka antal arbetstimmar. Denna sistnämnda grupp har vi nu haft i flera år, även om majoriteten tillhör Fas 3. Vid årsslutet kunde Hökälla – grönt arbete och rehab (vilket är vårt nya namn) leverera ett överskott till Göteborgs Kyrkliga Samfällighet. 2011 var ett något oroligare år. Den rödgröna riksdagsmajoriteten, med stöd av Sverigedemokraterna, röstade igenom ett förslag som innebar krav på nedläggning av Fas 3. Konsekvensen blev att Arbetsförmedlingarna under några månader inte längre placerade Fas 3 – deltagare hos anordnare. Vår ekonomi påverkades av detta och året slutade med ett mindre underskott. 2011 är det enda år som vi haft underskott. Under hösten 2011 återställdes ordningen eftersom Regeringen bestämde sig, att trots riksdagsmajoritetens förslag, ändå fortsätta med Fas 3 – programmet. Programmet har utretts på forskningsnivå under namnet TreFas, i vilket också Hökälla – grönt arbete och rehab ingick. April 2011 anställdes en av våra deltagare, Michael Andreasson, på en 50%-ig Trygghetsanställning (AF betalar 80% av lönekostnaden). Michael är först och främst ansvarig för vårt trädgårdsarbete som bedrivs på sju kolonilotter och en närliggande köksträdgård. Skörden används i vår matlagning och varje dag serveras en väl tillagad lunch till självkostnadpris för deltagare, anställda, frivilliga medarbetare och ibland också till handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra tillfälliga besökare. Under sommarmånaderna har vi levererat altarblommor till Backa, Bäckebol och Brunnsbo.

 

Verksamhetsberättelse för 2012
Under året har vi haft 25 – 35 inskrivna deltagare, vilket inneburit att vi vid årsslutet haft ett hyggligt överskott. Samtidigt har vi gjort en hel del investeringar och satsningar. Hökällas fjärde anställda är Hans Lindh och har anställts på heltid med Särskilt Anställnings Stöd (SAS). Liksom för Trygghetsanställningen innebär SAS 80%-igt bidrag till lönekostnaden. Hans och Michael är ansvariga för främst två uppgifter: trädgård och besökstjänst. Besökstjänsten är förlagd till äldreboendena i Lillhagsparken och till Glöstorpshemmet i Tuve. Denna tjänst inkluderar också uppskattade musikprogram. I oktober skrev vi ett hyresavtal gällande grannlokalen på 350 kvadratmeter. Totalt förfogar vi nu över 800 kvadratmeter verksamhetsyta. En hel del möbler har köpts in under hösten till den nya lokalen, främst begagnade på Blocket, och renoveringsarbetet är i full gång.

 

 

Organisationen ser nu ut enligt följande:
John Thulin – 100%-ig tjänst, verksamhetschef och arbetsledare i naturvårdsarbetet
Åsa Wahman – 100%-ig tjänst, områdeschef och arbetsledare för de som arbetar inomhus med hantverk, besökstjänst mm
Michael Andreasson –  50%-ig tjänst, verksamhetshandledare, trädgård, besökstjänst och hemsida
Hans Lindh – 100%-ig tjänst, verksamhetshandledare, trädgård, besöktstjänst och pedagogiskt arbete.
Bernhard Sinhart – frivillig medarbetare
Ragnar Falck – frivillig medarbetare

Under året har vi haft en praktikant under två praktikperioder från en gymnasieskola vid Stora Holm.

 

Verksamheten:
Naturvård – röjning av strandängar och häckningsholmar, uppsättning och rengöring av holkar, ringmärkning, inventering, restaurering av backsvaleberget, reparation av gångvägar (grus), vedhuggning, upprustning av grillplatserna, skräpplockning, fågelmatning på 10 matningsstationer i Lillhagsparken, rensning av bäckar, öringprojekt med inplantering av öring i Hinnebäcken, utplacering av 20 ton lekgrus i Hinnebäcken och Kvillebäcken, bygge av flytflottar, röjning utmed gångvägar och ogräsplockning utmed den kilometerlånga buskplanteringen mellan Tuvevägen och ”Nya gångvägen” mm.

Trädgård – odling på sju kolonilotter i Skogome odlarförenings område, samt i köksträdgården. Potatis, gul lök, kålrot, morot, blommor, hallon, svarta och röda vinbär, kryddväxter, sallad, bönor och ärtor, tomat, gurka, pumpa och squash mm. Skörderesultatet var för många grödor gott.

Hantverk- holkar (vår mest sålda produkt), hudsalva, flätade korgar, förkläden, tygkassar, handstöpta ljus, vykort och smycken mm.

Pedagogiskt arbete- Under vår och tidig höst besöktes vi av åtskilliga skol – och förskoleklasser från Fenestraskolan, Backatorpsskolan och Brudbergsskolan. Skolbarnen får lära sig mer om ekologi, djur, fåglar, vattenkemi, ringmärkning och miljö- och naturvård.

Guidade turer – maj – september har många grupper, alltifrån universitetselever till pensionärsgrupper, guidats i Hökälla våtmarkspark.

Föreläsningar – ett 15-tal föreläsningar har hållits under vår och höst, torsdagar ojämna veckor. I snitt 15-20 åhörare. Föreläsningarna presenteras på vår hemsida: www.hokalla.se

Besökstjänst – en verksamhet som började under hösten på äldreboendena i Lillhagsparken och på Glöstorpshemmet. Denna verksamhet skall utvecklas under 2013 i samarbete med diakon Camilla Åhrman och personalen på äldreboendena.

Övrigt – försäljning av kalendrar och böcker, samt secondhandbutik.

Friluftsgudstjänst – Som vanligt hade vi en utomhusgudstjänst vid fågeltornet Annandag Pingst. Bäckebol Vocalis sjöng och ca 25 personer deltog denna vårfagra dag.

 

2012 har varit händelserikt vad gäller Hökälla våtmarkspark. Efter flera års diskussioner med naturvårdsansvariga på Park- och naturförvaltningen har Hökälla nu fått ytterligare två dammar, specialdesignade amfibiedammar, en belyst gång- och cykelväg utmed Skogomevägen (så kallad GC-bana), samt ytterligare en gångvägssträcka från fårstallet ner till Hökälladammen (södra dammen). Med dessa kompletteringar har nu Hökälla våtmarkspark totalt fem dammar och gångvägar runt hela området, det vill säga en attraktiv slinga för alla löpare, fotgängare, stavgångare, fågelskådare, barnfamiljer och skolklasser m.fl

Förberedelserna inför 2013 är i full gång. I början av nästa år kommer våra deltagare delas in i två grupper: inne-gruppen och ute-gruppen. Denna indelning finns redan, men nu blir den tydligare genom att inne-gruppen kommer att husera i den nya lokalen, som fått namnet Solsidan. På Solsidan blir Åsa områdeschef. Ute-gruppen är kvar på adressen Lillhagsparken 19 och detta hus har nu namnet Framsidan, eftersom det ligger närmast huvudvägen. På LP19 finns också secondhandbutik, hantverksbod, permanent naturutställning och samlingslokal för våra föreläsningar.

För Hökälla – Grönt arbete och Rehab
Backa församling
John Thulin, verksamhetschef